A REACHCENTRUM megújul. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a MAVESZ között létrejött, a kis- és középvállalkozások REACH/CLP tevékenységét segítő támogatási szerződés keretében a következő hetekben - az alapvető szerkezet megtartásával, de új aloldalak belépésével (CLP) - minden oldalt aktualizálunk. Azokra a gyakorlatban felmerült kérdésekre kívánunk válaszolni, melyek a napi alkalmazások alatt felmerültek az elmúlt években.

Az alapoldal megmarad az aktuális híreknek.

Biztonsági adatlapok

A fenti szerződés keretében elkészült és a MAVESZ új székhelyén (1036 Lajos utca 74-76) ingyenesen elérhető a Ring Péterné és dr. Körtvélyessy Gyula által írt Gyakorlati útmutató az ipari szereplők számára.

A 2018-as regisztrációra való felkészülés

Elindult az Ügynökség új honlapsorozata, mely főként a kis és középvállalatokat segíti, amennyiben 1 t/év mennyiség felett gyártanak (kémiailag előállítanak, a természetből kinyernek, vagy hulladékból visszanyernek) anyagokat, tisztán vagy keverékben. Akik csak összekevernek anyagokat és nincs kémiai reakció és a terméket nem különítik el anyagként vagy keverékként, azok nem valósítják meg a gyártás fogalmát. Regisztrációs kötelezettségük van azoknak is, akik - az anyagkomponensre számítva, ilyen éves mennyiségben importálnak tisztán vagy keverékben anyagokat. Fontos látni, hogy az import nem a Németországból, hanem a Svájcból, Kínából vagy Szerbiából behozott vegyi anyagot jelenti. Érdektelen, hogy veszélyes-e vagy nem.

Mi lesz az EU Bizottság döntése az első engedélyezési kérelemről? 

Nagy várakozás előzi meg, hogy a legnagyobb tételben gyártott lágyító, a bisz(2-etilhexil)-ftalát felhasználását engedélyezi-e a Bizottság. A kérelem kétféle felhasználásra vonatkozok csak, az egyik nem túl általános, de a másik, a lágy PVC tárgyakban való alkalmazás rengeteg céget érint (háztartási és sporteszközök, csomagolóanyagok, szigetelések, habtapéták, PVC padlók, stb. Az Ügynökség támogatta a kérelmet, pedig a zöldek nagyszámú ellenvetést hoztak fel az Internetes konzultáció során. Lehet, hogy a Bizottság megvárja az un. naplemente időpontot, 2015. februárt. Ettől kezdve csak engedély birtokában lehet PVC-t lágyítani az etilhexilftaláttal. Fontos tudni, hogy semmilyen más célok, pl. lakkokban, festékekben, más polimerek lágyítására, stb., ettől az időponttól kezdve biztos nem lehet használni a terméket, mivel más felhasználásokra nem is kértek engedélyt.

Regisztráció előtt és után

Mintalevél a teljes regisztrációs szám megkéréséhez

A REACH szabályozás lehetővé teszi, hogy üzleti titkok védelme okán az egyes beszállítók ne adják meg a teljes regisztrációs számot (a céget azonosítására szolgáló 4 utolsó számjegy hiányozhat). Az ellenőrző hatóság azonban jogszerűen kérheti, hogy megismerje a regisztrációs szám egészét. A hatóság kérésének teljesítése érdekében az ellenőrzött cégnek nyolc napont belül evélben kell kérnie a beszállítójától, hogy a megjelölt anyagok teljes regisztrációs számát küldje meg a hatóságnak. Az ellenőrzött cég megküldi ezt a levelet a hatóságnak is annak bizonyítására, hogy eleget tett a hatósági elvárásnak.

A CEFIC elkészített egy levélmintát, mely alkalmas ennek az eljárásnak a lebonyolítására. Magyar nyelvű mintalevél

Mintalevél angolul 

ECHA jelentés 2011.

Az ECHA kiadta a jelentését a REACH/CLP végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatokról és az ezekből levonható következtetésekről.  Az összefoglaló jelentés magyarul

Nem elkülönített intermedier definíció

A Bizottság jóváhagyta az ECHA definícióját a nem elkülönített intermedierekre vonatkozóan. Az állásfoglalás lényege, hogy két különböző telephely közötti szállítás (pl. csővezetéken) esetén is megmaradhat a nem elkülönített intermedier státusz feltéve, hogy valóban csak a két szintézis közötti szállításról van szó és közben nincs tárolás.  COMMISSION REPLY-nem-izolált intermedier definció

Biztonsági adatlapokkal és a kémiai biztonsági jelentésekkel kapcsolatos aktuális információk.

A regisztráló cégek már megküldték, vagy hamarosan megküldik az anyagok új - az expozíciós forgatókönyvekkel kiegészített- biztonsági adatlapjait. A keverékek előállítóinak ellenőrizniük kell, hogy változott-e az általuk használt anyagok régi rendszer szerinti osztályba sorolása, és hogy ennek okán szükséges-e a keverékek osztályozásának módosítása. Egy esetlegesen szigorúbb anyagosztályozás miatt szükséges újraosztályozással nem várhatnak 2015-ig, azt azonnal meg kell tenniük.

Az új biztonsági adatlapok expozíciós forgatókönyveiben szereplő feltételeket a továbbfelhasználóknak teljesíteni kell. Ha erre nem képesek, akkor saját kémiai biztonsági jelentéssel kell bizonyítaniuk, hogy a felhasználás kockázata elfogadható. A REACH 37. cikk (4) bekezdése tartalmazza azokat az eseteket, amikor a továbbfelhasználók mentesülnek a kémiai biztonsági jelentés elkészítése alól.

Ha az anyag biztonsági adatlapja nem tartalmazza az adott felhasználás expozíciós forgatókönyvét azért mert a továbbfelhasználó nem azonosította a felhasználást, vagy mert az adott felhasználással szemben a gyártó/importőr ellenjavallattal élt, vagy egyszerűen nem foglalkozott vele, akkor a továbbfelhasználó kötelezettsége elkészíteni a REACH XII. mellékletével összhangban lévő kémiai biztonsági jelentést. Ezt a tényt a forgatókönyv és a regisztrációs szám kézhetvételét követő fél éven belül jeleznie kell az Ügynökségnek, a kémiai biztonsági jelentés elkészítésének határideje egy év. Utóbbit csak az ellenőrző hatóság vizsgálja, nem kell sehova elküldeni.

CLP bejelentés számokban

2011. január 3-ig 3.114.835 CLP bejelentés érkezett az ECHA-hoz az osztályozási és címkézési jegyzék elkészítéséhez. Magyarországról 97.301 bejelentés érkezett, ami az összes bejelentésnek valamivel több, mint 3 %-a. A bejelentett anyagok száma 24.529, ami azt jelenti, hogy egy anyagot átlagosan 127 vállalkozás jelentett be. Összesen 6600 cég tett CLP bejelentést a január 3-i határidőig. Az ECHA most dolgozza fel a bejelentéseket, tehát arról csak a tavasz folyamán kapunk információt, hogy egy -egy anyag vonatkozásában hányféle, és mennyire megalapozott osztályozás került benyújtásra.

Az ECHA CLP bejelentésre vonatkozó statisztikája.

 Intermedier... nem intermedier???

Az ECHA a Bizottsággal és a tagállamokkal egyetértésben elfogadta az intermedier definíciót, amit az ECHA 2010. június 1-én nyilvánosságra is hozott a felülvizsgált intermedier útmutatóban. Ezt a definíciót az ipar kezdetektől kifogásolta, hiszen számtalan módon szűkíti a REACH 3. cikk 15. bekezdésében szereplő intermedier megfogalmazást. Az új definíción alapuló módosított útmutatót két független szakértő - Field Fisher Waterhouse és prof. Kristian Fisher - is megvizsgálta, és mindkettő arra a következtetésre jutott, hogy az intermedier fogalmának jelentős szűkítésére került sor az útmutató felülvizsgálata során, ami komoly extra terhet jelent a vállalkozások számára. Ez részben abból tevődik össze, hogy az intermedier körből kieső anyagok regisztrációja sokkal költségesebb, mint az intermedereké, részben pedig abból, hogy az intermedierek mentesülnek az engedélyezés alól. Tehát azok az anyagok, melyek a definíció szűkített értelmezése miatt kikerülnek az intermedier státuszból, engedélyezési kötelezettség alá eshetnek. A CEFIC 2010. decemberében kiadott állásfoglalásában hangsúlyozza, hogy egy anyag intermedeier voltának meghatározása a gyártó felelőssége, amihez az ECHA segítséget nyújthat pl. útmutató kiadásával, de ennek összhangban kell lennie a REACH szövegével.

Az állásfoglalás és a két szakértői vélemény. 

Előregyártott Expozíciós forgatókönyvek  

A különböző európai szintű vegyipari érdekképviseleti szervezetek több felhasználásra vonatkozóan dolgoztak ki expozíciós forgatókönyveket. Az ezekkel kapcsolatos információk elérhetők a CEFIC honlapján a következő linken: http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html

Regisztrációs statisztika 

Az első regisztrációs határidőig - 210. november 30. - 24675 regisztrációs dossziét nyújtottak be az ECHA-nak. A regisztráció 4300 anyagra vonatkozott, melyek közül 3400 bevezetett anyag. A magyar cégek 212 regisztrációt adtak be. Ez az összes regisztráció 0,86 %-a, ami összhangban van az európai vegyipari termelésben elfoglalt kb. 0,7 %-os arányunkkal.

REACH-CLP kerekasztal 

2010. Október 11-én a REACH illetékes hatóság szervezésében volt egy REACH/CLP kerekasztal megbeszélés, melyre meghívást kapott a MAVESZ is. Észrevételeinket írásban is megküldtük, mely  itt  olvasható.

 

A REACH értelmében az azonos anyagok gyártóinak, importőreinek a regisztráció során megadandó adatok jelentős részét közösen kell benyújtani az ECHA-nak. Az együttes regisztráció előkészítését és benyújtását a vezető regisztráló végzi. Ezért fontos, hogy minden SIEF-ben az anyagokhoz rendelve megnevezzék a vezető regisztrálót. Míg 2009. áprilisában mindössze 42 anyaghoz rendelve jelentettek be vezető regisztrálót, addig 2009. július 29-én a bejelentett vezető regisztrálók száma 982 volt. Vezető regisztrálóval rendelkező anyagok 2009. július 29.

Megjelent a REACH XVII. sz mellékletének (korlátozások)  módosítása.   Az érintett vegyi anyagok biztonsági adatlapján a változást fel kell tüntetni! Részleteket lásd a REACH általában, REACH szövege magyarul menüpontnál.

ECHA SIEF  információk

Az Európai Vegyipari Ügynökség honlapján magyarul is olvashatók a SIEF-fel kapcsolatos információk. Rövid, lényegre törő kiadványok születtek a legfontosabb tudnivalókról, az alapelvekről, a SIEF feladatairól, a vezető regisztrálóról, stb. Mindez a következő linkkel érhető el: http://echa.europa.eu/sief_hu.asp  

SIEF-en belüli  státuszok

Az Ügynökség több mint 2,7 millió előregisztrációt és kb. 150.000 elő-SIEF-et jelentett be. Tekintettel erre a nagy számra, és a nagyon rövid időintervallumra, célszerű jelezni, hogy a SIEF-en belül ki milyen módon kíván résztvenni a regisztrációs dosszié összeállításában. A Cefic elkészített egy módszertant a SIEF által megkívánt tevékenységek indításának megkönnyítésére. E módszertan szerint az előregisztrálókat 4 kategóriába lehet sorolni: alvó, passzív, aktív és irányító státuszúak. A részletek a regisztráció menüpontnál.

REACH regisztrációs számmal kapcsolatos problémák

A REACH rendelet előírja, hogy a biztonsági adatlapon fel kell tüntetni az anyag(ok) regisztrációs számát. Ez komoly problémát jelent olyan készítményeknél, amelyek több összetevőt tartalmaznak és azok alapanyag beszállítói folyamatosan változnak vagy változhatnak. Miután a regisztrációs szám több összetevőből áll, és tartalmaz egy regisztráló cégre vonatkozó részt is, a fenti esetben sokszor technikailag lehetetlen a készítmények biztonsági adatlapjában a folyamatos változásokat megjeleníteni, vagy olyan terjedelmes adatlapot kellene készíteni, ami a gyakorlatban nem használható. Ennek a problémának a kezelésére javaslatot dolgozott ki a továbbfelhasználókat tömörítő európai szervezet, melyet a MAVESZ és a KOZMOS is támogat. Részleteket lásd a regisztráció menüpontnál.

Forgalmazható-e, felhasználható-e az anyag, ha nem bizonyítható az előregisztrációja?

A MAVESZ, a MAGYOSZ és a KOZMOS levélben kérte az Országos Kémiai Biztonsági Intézet, mint a REACH illetékes hatóság állásfoglalását a REACH 5. cikkelyével kapcsolatosan. Ez a cikk kimondja, hogy csak előregisztrált vagy anyagok hozhatók forgalomba az EU területén. A három szövetség véleménye szerint kizárólag a gyártótól és az importőrtől kérhető számon az előregisztráció és a regisztráció, illetve ennek bizonyítása. A forgalmazók és a továbbfelhasználók jóhiszeműen használhatják illetve forgalmazhatják az anyagot akkor is, ha nem tudják bizonyítani, hogy a gyártó, importőr eleget tett-e a regisztrációs kötelezettségének. Az OKBI főigazgató főorvosától kapott válaszában lényegében megerősítette a vegyipar álláspontját. 5. cikk vegyipari állásfoglalást kérő levél...

A válasz...

Biztonsági Adatlap

 A REACH 2007. június 1.-én lépett hatályba. Bár a legfontosabb témakörökben egyéves felkészülési időt biztosított a rendelet, ez a türelmi idő nem terjedt ki mindenre. Így a IV. cím alatt tárgyalt biztonsági adatlapokra vonatkozó követelmények is a hatálybalépés időpontjában, tehát 2007. év június 1.-én teljesítendők.  A biztonsági adatlap tartalmi követelménye lényegében nem változott, ám formája igen, hiszen a 2. és 3. pont (a veszélyek azonosítása; illetve az összetétel/tájékoztatás az alkotórészekről) felcserélődött, ezenkívül pluszként a kapcsolattartó személy e-mail címét is meg kell adni.Ezek, az egészségi és környezetvédelmi haszonnal nem járó, formai változtatások új adatlapok készítését igénylnék mindenegyes anyag és mindenegyes vevő vonatkozásában, ami rendkívüli idő- és költségráfordítást igényel. Az aránytalanul magas költségeket csak úgy lehetett elkerülni, ha az illetékes hatóság rugalmasan kezeli a problémát, megállapodott az iparral, melynek értelmében tudomásul veszik, hogy a biztonsági adatlapokon a formai változásokat a vállalkozások a regisztrációval egy időben hajtják végre, amikor az érdemi változtatások és a plusz információk is bekerülnek a biztonsági adatlapba. A témával foglalkozott az Európai Bizottság REACH Munkacsoportja is. A Bizottság állásfoglalása a dokumentum 12. pontjában olvasható

 

Az  ipari szereplők felkészülését segítő  "REACH a gyakorlatban" című kézikönyv átvehető a MAVESZ-ban előzetes időpont egyeztetés után. Tel.: 1-363 8720.

REACH szakértőink az ipar szolgálatában

A ReachCentrum egy új szolgáltatása a Magyar Vegyipari Szövetségnek. Célja, hogy a REACH területén szerzett ismereteinket, tapasztalatainkat átadjuk a magyar vállalkozásoknak, segítve ezzel őket az új vegyi anyagszabályozásból rájuk háruló követelmények teljesítésében.

Öt éven át kísértük figyelemmel a vegyi anyagok közösségi szintű új szabályozásának, a REACH-nek a kialakulását. Módosító javaslatok megfogalmazásával, az Európai Parlament és a Bizottság javaslatainak értékelésével a MAVESZ is aktív szereplője volt a folyamatnak. Közreműködésünk nyomán a magyar álláspont többnyire az átláthatóság, a végrehajthatóság szempontjait is mérlegelve fogalmazódott meg. Komoly magyar sikerként könyvelhető el, az „egy anyag, egy vizsgálati csomag" elvnek az elfogadtatása, még akkor is, ha bekerültek kiskapuk a rendeletbe, melyek lehetővé teszik az adatok kötelező megosztása alóli kibúvást.

Messze nem vagyunk elégedettek a REACH tartalmával, hiszen a rendelet  óriási terhet ró az iparra, de a jogszabály megszületett, így mostantól a végrehajtásra kell koncentrálnunk. A ReachCentrum ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy az üzlet szolgálatába sikerüljön állítani a REACH-et, az előrelátó gondolkodással, a felelősséggel és a hatékonysággal.

A REACH elnevezés egy mozaik szó, mely a „Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals" angol szavak kezdőbetűinek összeolvasásából származik. Magyarul ez a vegyi anyagok regisztrációját, értékelését és engedélyezését jelenti. A REACH főelemeit ez a három eljárás adja.

A rendelet 2007. júniusában lépett hatályba. A hatályba lépést követő egy éves felkészülési időben minden vegyi anyag gyártónak, importőrnek, tovább-felhasználónak meg kellett ismerni a rendelet tartalmát, el kellett készíteniük az érintett anyagaik leltárát. Fel kellett készülniük az elő-regisztrációra, és el kellett kezdeni összegyűjteni a meglévő adatokat, információkat.

Az a cég, amelyik figyelmen kívül hagyja a REACH-et, nem csupán üzleti veszteségre számíthat, de elveszti azt a lehetőséget is, hogy időben cselekedjen. A követelményekre való felkészülés nem csak a cég megbízhatóságát, felelős gondolkodását erősíti, de anyagi haszonnal is jár.

Forduljon bizalommal a MAVESZ égisze alatt működő ipari ReachCentrumhoz.