Gyakori kérdések, válaszok

 1. "Mit kell tennem, ha egy anyagot regisztráltatni akarok, és hogyan segít ebben a ReachCentrum?"

A regisztráció kötelező minden - a rendeletben meghatározott mentességek kivételével - egy tonna fölötti mennyiségben gyártott, importált anyagokra vonatkozóan. Regisztráció hiányában az anyag gyártása, importálása tilos. Ez a kötelezettség ismeret (bevezetett) anyagok esetén előregisztrációval elhalasztható 2018 május 30-ig, ha az anyag mennyiség nem haladja meg évente a 100 tonnát, nem CMR, nem környezetre veszélyes. Egyéb esetben a regisztrációs kötelezettség azonnali.

A regisztráció az anyag gyártójának, importőrének a kötelezettsége, és célja, hogy meghatározásra kerüljön az anyag tulajdonsága, az anyag minden egyes azonosított felhasználásából fakadó kockázat, illetve a szükséges kockázatkezelési intézkedések. A különböző felhasználásokat a továbbfelhasználók írásban jelezhetik a gyártók, importőrök felé.

Regisztrációs követelmények :

Technikai dokumentáció, az 1 tonna, vagy afölötti mennyiségben gyártott anyagok esetében. 

Kémiai biztonsági jelentés, 10 tonna, vagy afölötti mennyiségben gyártott anyagok esetében. 

ReachCentrum tanácskozásokat, továbbképzéseket szervez, és az információk minél szélesebb körben való terjesztésével segíti a teljes felhasználói lánc mentén a cégek felkészülésését a REACH-ből fakadő követelmények teljesítésére. Emellett a témát jól ismerő, felkészült szakértői hálózatra támaszkodva válaszoljuk meg a felmerülő kérdéseket.

2. "Melyik évet kell figyelembe venni a REACH szerinti gyártott/importált mennyiség meghatározásánál bevezetett anyagok esetében?"

A válasz a 3. cikk 29. pontjában található, mely szerint az éves mennyiséget a megelőző három naptári évben gyártott/importált mennyiség átlaga alapján kell kiszámítani. Ez természetesen csak azon bevezetett anyagok esetében értelmezhető, melyet a megelőző három év mindegyikében gyártották, és/vagy importálták. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a regisztráció naptári évében tervezett gyártott/importált mennyiséget kell figyelembe venni.

Amennyiben a potenciális regisztráló előre látja, hogy a bevezetett anyag gyártott, importált mennyisége meg fogja haladni az előzőek szerint számított átlagot, célszerű az elő-regisztrációt a magasabb mennyiségi tartomány szerint elkészíteni. Ellenkező esetben az alacsonyabb mennyiségi tartományhoz tartozó regisztrációt a mennyiségi küszöb átlépését követően azonnal aktualizálnia kell a 12.cikk (2) bekezdése szerint, aminek  újabb költsége van (22.cikk (5)bek.). Ezeket a költségeket pontosan nem ismerjük még, de az eddig megismert számok általában milliós nagyságrendűek, így mindenképpenképpen érdemes számbavenni, és kiszámolni, hogy melyik megoldás lesz kedvezőbb a cég számára. Fontos tudni, hogy a 9.cikk (2) bekezdése kimondja, hogy 1-10 tonna közötti mennyiségben gyártott, importált anyag regisztrációjáért nem kell fizetni, amennyiben a dokumentáció a VII. mellékletben kért információkat teljeskörűen tatrtalmazza.

3. "Mindenegyes használatra engedélyt kell kérnem?"

Igen. A XIV. mellékletben felsorolásra kerülő, un. különös aggodalomra okot adó anyagok - adott időpont után - csak engedélyezett felhasználásra hozhatók forgalomba, illetve olyan felhasználásra, melyek mentesülnek az engedélyeztetés alól.

4. "Megkapom az engedélyt, ha az anyagot biztonságosan használom fel?"

Az engedélyt meg kell adni, ha kockázatbecsléssel igazolható, hogy a felhasználás megfelelően ellenőrzött (I. melléklet 6.4.szakasz). Ez a bizonyítás csak határértékkel rendelkező 1.2 kat. CMR anyagok, illetve határértékkel rendelkező endokrin rendszert károsító anyagok esetében lehetséges. Határérték hiányában a CMR anyagok, valamint a PBT, vPvB anyagok, illetve ezekhez hasonló tulajdonsággal bíró anyagok felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja, hogy az anyag felhasználásából származó társadalmi-gazdasági előnyök jelentősebbek, mint az esetleges kockázat, és bizonyítható az is, hogy nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok és technológiák.

5. "Cégünk keverékeket készít. Mit kell tennem, hogy megfelejek a Reach követelményeinek?"

A REACH minden 1 tonna fölötti mennyiségben gyártott, importált anyagra vonatkozik, történjék az anyag gyártása önmagában, készítmény vagy árucikk formában. Tehát a készítményeket nem kell regisztrálni. Regisztrálni kell viszont a készítmény minden egyes komponesét, amennyiben ezeket a komponenseket a cég gyártotta vagy importálta. Ugyanez a szabály érvényes az engedélyeztetésre is. A Közösségből származó anyagok esetén a szállítói lánc elején álló gyártónak van regisztrációs kötelezettsége.

Azon készítmények gyártói, akik az EU-ban vásárolják készítményükhöz az anyagokat, továbbfelhasználóknak minősülnek. Feladatuk ezt a felhasználást időben jelezni a gyártók, importőrök felé, és megbizonyosodni arról, hogy a készítményben felhasznált anyag(ok) kémiai biztonsági jelentése lefedi-e ezt a felhasználást. A Kémiai biztonsági jelentést a beszállító adja át az anyaggal egyidőben.

Azon keverék gyártói, akik az EU-n kívülről vásárolják keverékükhöz az anyagokat  importőröknek minősülnek, és regisztráltatniuk kell a keverék minden egyes importált komponensét, ha azok 1 t/év feletti mennyiségűek.

6. "Hogyan zajlik a regisztráció a gyakorlatban? Benyújthatom magyar nyelven a dokumentációt? Benyújtható elektronikusan? Igényel ez speciális informatikai hátteret?

Igen. A regisztrációs dokumentáció, az engedélyeztetési kérelem benyújtható magyar nyelven.

A regisztrációs dosziét elektronikusan kell eljuttatni az Ügynökséghez. Ehhez az IUCLID (- International Uniform Chemical Information Database) software alkalmazandó. IUCLID fejlesztése folyamatban van annak érdekében, hogy megfelejen a REACH követelményeinek. A IUCLID 1992-es kibocsátása óta nagy változáson ment át mind a használati szoftvert, mind az adatszerkezetet illetően. Jelenleg a IUCLID 5,6 verzió az élő.

IUCLID ingyenesen elérhető.. A cégek más szervezetet is megbízhatnak a regisztrációs dosszié IUCLID-on keresztüli benyújtásával. Ez nagyon praktikus, mert a szoftver használatának megtanulása elég időigényes